Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

-εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία

-αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

-ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

-αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

-Σύμφωνα με την ανακοίνωση η διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2, 3, 4: Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. Οι αγορές των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να γίνουν  έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση

Επιχειρήσεις που:

Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .

Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.

Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ(θέσεις εργασίας). Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.

Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,

Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση

τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),

πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Category
Tags

No responses yet

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *